ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ INNOVATION BOOTCAMP / HACKATHON

 1. Αντικείμενο. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Found.ation Maker’s Place PRIVATE COMPANY – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων και με διακριτικό τίτλο «Found.ation M.P.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ευρυσθέως αρ. 2 , Τ.Κ. 11854, με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Σόσιαλ Ίμπακτ Εντ Ινοβεισιον», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς , αρ. 123 , Τ.Κ.11854, με Α.Φ.Μ. 997686089, Δ.Ο.Υ. Στ’ Αθηνών, (εφεξής οι «Διοργανώτριες»), διοργανώνουν το προωθητικό πρόγραμμα «INNOVATION BOOTCAMP / HACKATHON» (εφεξής «Hackathon»).

Το Hackathon διοργανώνεται με τη μορφή συνεύρεσης προγραμματιστών, σχεδιαστών, ανθρώπων του marketing και του επιχειρείν, στον εκθεσιακό χώρο της 83ης ΔΕΘ, με σκοπό την ανάπτυξη μιας καινοτόμου ιδέας σε ρητά προσδιορισμένο χρονικό διάστημα, που θα αφορά σε μια νέα, δημιουργική τεχνολογική λύση με βάση ένα συγκεκριμένο θέμα, παρέχοντας στους συμμετέχοντες απόλυτη ελευθερία δράσης και δυνατότητα χρήσης ποικίλων προσεγγίσεων.

Στο πλαίσιο του Hackathon, συμμετέχει και δραστηριοποιείται υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, που αποτελείται μεταξύ άλλων από ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες,  αναγνωρισμένα πρόσωπα που δραστηριοποιούνταi με επιτυχία στο χώρο της «κοινωνίας της πληροφορίας» σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, προσωπικό και συνεργάτες των Διοργανωτριών, οι οποίοι διευκολύνουν και συμβάλλουν στην ομαλή και γόνιμη διεξαγωγή του Hackathon (“mentors”), καθώς και ως μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των συμμετεχόντων και ανάδειξης των νικητών του Hackathon (“judges”).

 1. Δημοσιότητα των Όρων. Οι παρόντες όροι του Hackathon (εφεξής οι «Όροι του Hackathon») καθορίζουν με πληρότητα και σαφήνεια τους, γενικούς και ειδικούς, όρους συμμετοχής στο Hackathon, τα δώρα και τους τρόπους ανάδειξης των νικητών. Οι Όροι του Hackathon έχουν αναρτηθεί και θα ενημερώνονται διαρκώς στις ιστοσελίδες των Διοργανωτριών https://innov.ation.life/innovation-bootcamp/, ενώ δύναται προαιρετικά να αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα των Διοργανωτριών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Twitter ή Facebook). Οι Διοργανώτριες  διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο τους Όρους του Hackathon ακόμα και να ακυρώσουν το Hackathon ή τα προσφερόμενα δώρα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στις ιστοσελίδες των Διοργανωτριών. Οι Διοργανώτριες  δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 4 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Hackathon έχουν φυσικά πρόσωπα, που πληρούν σωρευτικά τις εξής ιδιότητες κατά το χρόνο διεξαγωγής του Hackathon: (α) είναι ενήλικες (άνω των 18 ετών), (β) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, όπως ο Νόμος ορίζει, καθώς και ομάδες φυσικών προσώπων ή/και και νομικά πρόσωπα – νεοφυείς επιχειρήσεις, για τις οποίες το διάστημα που μεσολαβεί από τη σύστασή τους έως την υποβολή της συμμετοχής τους στο Hackathon δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν την συμμετοχή τους με εγγραφή μέσω της συμπλήρωσης και υποβολής της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας διαθέσιμης στις ιστοσελίδες των Διοργανωτριών https://innov.ation.life/innovation-bootcamp/ Για κάθε αίτηση, είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν οι Συμμετέχοντες γενικές πληροφορίες (όνομα, e-mail και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου) και πρόσθετες πληροφορίες, ανάλογα με τον τύπο της αίτησης, όπως απαιτείται από την αίτηση.

Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των συμπληρωθέντων στοιχείων όλων των προσώπων που συμμετέχουν με κάθε τρόπο (π.χ. τόσο ατομικά, όσο και ως μέλος ομάδας φυσικών προσώπων ή/και ως εκπρόσωπος νεοφυούς επιχείρησης). Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων αυτών παρέχει δικαίωμα στις  Διοργανώτριες, καθ΄ όλη την διάρκεια του Hackathon, να ακυρώσουν  την συμμετοχή αυτή, ακόμα και στο στάδιο απόδοσης των δώρων – επάθλων, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του νικητή.

Οι Συμμετέχοντες, δεσμεύονται και εγγυώνται για την αληθή και πλήρη υποβολή των στοιχείων που υποβάλλουν κατά την αίτηση τους αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια του Hackathon. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υποβολής ψευδούς, ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης, αίτησης ή/και παροχής στοιχείων και εγγράφων, οι Διοργανώτριες, διατηρούν   το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Hackathon, ακόμα και κατά την απόδοση των δώρων – επάθλων. Επιπλέον οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Hackathon ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

Όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της προμήθειας ηλεκτρονικών μέσων και εφαρμογών (laptops, hardware, software κ.ο.κ), των μεταφορικών εξόδων, των εξόδων διαμονής καθώς και των λοιπών εξόδων που πραγματοποιούνται από τους Συμμετέχοντες, με κάθε τρόπο συμμετοχής, εξαιτίας ή εξ αφορμής της συμμετοχής τους στο Hackathon βαρύνουν αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες. Οι Διοργανώτριες  δεν φέρουν καμία ευθύνη για την κάλυψη αυτών των εξόδων.

Διευκρινίζεται ρητά, ότι προκειμένου οι Συμμετέχοντες να μπορέσουν να προκριθούν στις Φάσεις Β και Γ του Hackathon, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω, και να διεκδικήσουν τα δώρα – έπαθλα του Hackathon, θα πρέπει μετά τη υποβολή της δήλωσης συμμετοχής τους στη Φάση Α να ενταχθούν σε κάποια υφιστάμενη ομάδα ή να δημιουργήσουν μία νέα ομάδα, που θα αποτελείται από δύο ή περισσότερα άτομα τα οποία επίσης έχουν υποβάλλει αίτηση ατομικής συμμετοχής και συναινούν στην δημιουργία της ομάδας όπως προκύπτει μετά την διαδικασία αυτή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον μετά το πέρας της Φάσης Α δεν έχουν δημιουργηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, τουλάχιστον έξι (6) ομάδες, οι Διοργανώτριες θα ενημερώσουν τους Συμμετέχοντες για το γεγονός αυτό και ως άμεση συνέπεια (i) δεν θα διενεργηθούν οι Φάσεις Β και Γ του Hackathon και (ii) δεν θα αποδοθούν δώρα – έπαθλα στους Συμμετέχοντες. Ρητά σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή, όλη η εκπαιδευτική διαδικασία με τη συμμετοχή των mentors θα λάβει χώρα κανονικά και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται επαρκές από τις Διοργανώτριες.

Η συμμετοχή στο Hackathon συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Hackathon.

 1. Αποκλεισμός Συμμετοχής. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη της διοίκησης των Διοργανωτριών, καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς τους μέχρι δεύτερου (β΄) βαθμού.
 2. Διάρκεια. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Hackathon ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 12/09/2018 έως και την 15/09/2018 (εφεξής η «Διάρκεια του Hackathon»). Περαιτέρω, το Hackathon αποτελείται από τρία (3) διακριτά στάδια ως εξής:

α) Στάδιο Υποβολής Συμμετοχών: το χρονικό διάστημα από 01/09/2018 και ώρα 11:00 έως 11/09/2018 και ώρα 23:59, κατά το οποίο οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και υποβάλουν τη συμμετοχή τους (εφεξής «Φάση Α»).

β) Στάδιο Ανάπτυξης Ιδέας και Επιλογής Διακριθέντων: το χρονικό διάστημα από 12/09/2018 και ώρα 12:00 έως  14/09/2018  και ώρα 23:59, κατά το οποίο οι Συμμετέχοντες θα αναπτύξουν την καινοτόμο ιδέα σύμφωνα με το θέμα που θα τους τεθεί και η επιτροπή αξιολόγησης θα επιλέξει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τους Διακριθέντες για το τελικό στάδιο, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τα Δώρα του Hackathon (εφεξής «Φάση B»).

Όλοι οι Συμμετέχοντες, μετά την λήξη της Φάσης Β, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν στην αίτηση συμμετοχής τους στο Hackathon για το αν προκρίθηκαν στην επόμενη Φάση.

γ) Στάδιο Ανάδειξης Νικητών: το χρονικό διάστημα από 15/09/2018 και ώρα 10:00 έως 15/09/2018  και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί η ανάδειξη των νικητών του Hackathon. Οι Συμμετέχοντες που θα έχουν προκριθεί από τη Φάση B, θα συμμετέχουν σε ένα τελικό γύρο με μια νέα πρόκληση ανάπτυξης της καινοτόμας ιδέας που παρουσίασαν κατά τη Φάση Β, υπό την καθοδήγηση των mentors, μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης θα αναδείξει τους τρεις (3) νικητές του Hackathon (εφεξής «Φάση Γ»).

 1. Δώρα – Έπαθλα.

Τα δώρα – έπαθλα των τριών (3) νικητών του Hackathon, που θα αναδειχθούν κατά την Φάση Γ, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα αποδοθούν στους νικητές κατά την σειρά ανάδειξής τους, μετά από σχετική προσήκουσα ενημέρωση για την λεπτομερή διαδικασία απόδοσής τους κατά την ανάδειξή τους, εντός χρονικού διαστήματος δυο (2) μηνών από την ταυτοποίησή τους και την υποβολή των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων ή/και υπεύθυνων δηλώσεων που θα τους ζητηθούν και είναι τα εξής:

1ος νικητής: 1000 ευρώ και 2000 ευρώ σε κουπόνι διαφημίσεων Facebook, εώς 3 τεμάχια Logitech MX MASTER 2S Mouse, Fast Track to OK!Thess Accelerator ή  3 μήνες ενοικίασης χώρου στο Found.ation, 3 ώρες νομικής βοήθειας.

2ος νικητής: 1000 ευρώ σε κουπόνι διαφημίσεων Facebook, εώς 2 τεμάχια Logitech MX MASTER 2S Mouse, 2 μήνες ενοικίασης χώρου στο Found.ation ή στο OK!Thess, 2 ώρες νομικής βοήθειας.

 

Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών προς υποβολή των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων ή/και υπεύθυνων δηλώσεων τηλεφωνικά ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν στην αίτηση συμμετοχής τους στο Hackathon, που οφείλονται σε μη απόκριση σε τηλεφωνική κλήση ή/και λήψη ή/και μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

Οι Διοργανώτριες, δεν φέρουν ευθύνη για την διανομή των ως άνω  δώρων -επάθλων  μεταξύ των μελών της νικήτριας ομάδας, καθώς σε κάθε περίπτωση η νικήτρια ομάδα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να διασφαλίσει τον πλέον κατάλληλο τρόπο διανομής και αξιοποίησης του δώρου – επάθλου μεταξύ των μελών αυτής.

Οι νικητές του Hackathon και η καινοτόμος ιδέα εκάστου εξ αυτών θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των Διοργανωτριών ,https://innov.ation.life/innovation-bootcamp/, ενώ δύναται προαιρετικά να αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα των Διοργανωτριών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Twitter ή Facebook).

 1. Τα δώρα – έπαθλα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Hackathon είναι συγκεκριμένα, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.
 2. Ευθύνη των Διοργανωτριών. Η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται αποκλειστικά στην απόδοση των δώρων – επάθλων. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο οι Διοργανώτριες δύνανται να αντικαταστήσουν τα παρεχόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα, για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους ως δώρα, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω δώρα, ούτε υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω δώρα.

Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την διοργάνωση του Hackathon και κατά κανένα τρόπο εξ άλλης αιτίας, ιδίως όχι αιτία δωρεάς και αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι των Διοργανωτριών. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτές.

Η συμμετοχή στο Hackathon προϋποθέτει πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή λήψη δεδομένων από τους Συμμετέχοντες, που αφορούν στο Hackathon ή/και αν αυτά καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια,  θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από τη συμμετοχή τους στο Hackathon.

 1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οι Διοργανώτριες δεσμεύονται σε μια υψηλού επιπέδου προστασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στο Hackathon, σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» καθώς και κάθε άλλη ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθετική ή κανονιστική διάταξη που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι Διοργανώτριες δεσμεύονται και εγγυώνται ότι, εφόσον λάβει χώρα από τις ίδιες ή/ και τρίτους, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων στο Hackathon, αυτή θα γίνεται με την εφαρμογή των πλέον κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας και με αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των δώρων – επάθλων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους, ήτοι τη διεξαγωγή του Hackathon, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδίως από τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 («ΓΚΠΔ») για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον εφαρμοστικό εθνικό νόμο.

Mετά την απόδοση των δώρων – επάθλων του Hackathon, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των Συμμετεχόντων/ των νικητών του Hackathon θα καταστρέφονται (σε κάθε περίπτωση εντός 6 μηνών από τη λήξη της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους), εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι νικητές δίνουν την συναίνεσή τους στις Διοργανώτριες να τηρήσουν αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τον ως άνω σκοπό.

Στην ειδικότερη περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δώσουν τη σχετική συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ. των Διοργανωτριών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στις Διοργανώτριες, οι Διοργανώτριες θα δικαιούνται να χρησιμοποιούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τον εν λόγω σκοπό.

 1. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Οι Συμμετέχοντες δίνουν στις Διοργανώτριες το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματος των Συμμετεχόντων, οπτικοακουστικού υλικού και φωτογραφιών από την παραλαβή και την υλοποίηση των δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Hackathon.

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα των Διοργανωτριών και η συμμετοχή στο Hackathon επ’ ουδενί δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα των Διοργανωτριών ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Οι Συμμετέχοντες με την υποβολή της συμμετοχής τους και της αίτησής τους και επομένως την αποδοχή των ΄Ορων του Hackathon, παραχωρούν στις Διοργανώτριες  το δικαίωμα για την μη αποκλειστική, άνευ ανταλλάγματος,  μεταβιβάσιμη, ανέκκλητη, παγκόσμια, άδεια χρήσης του αναρτημένου στις ιστοσελίδες των Διοργανωτριών και κατά την διάρκεια του Hackathon, από τις Διοργανώτριες, αυτούσιου ως συνόλου ή/και σε αποσπάσματα, ενταγμένου σε άλλη σύνθεση οπτικοακουστικού υλικού (όπως π.χ. διαφημιστικών ή προωθητικών τρέηλερ), για περίοδο ενός (1) έτους από την λήξη της Διάρκειας του Hackathon, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και όσες φορές οι Διοργανώτριες  κρίνουν πρόσφορο για τους σκοπούς προώθησης, επικοινωνίας, προβολής και δημοσιότητας του Hackathon. Η παρούσα άδεια περιλαμβάνει το δικαίωμα για την δημοσίευση, μετάδοση, προβολή, αναπαραγωγή, διάθεση στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο του, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης μέσω διαδικτύου, ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, αναπαραγωγής έντυπων υλικών, ανάρτησης σε δικτυακούς τόπους των Διοργανωτριών  ή άλλων παρόχων περιεχομένου, ανάρτησης σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες κ.ο.κ. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν περαιτέρω στις Διοργανώτριες  το δικαίωμα να παραχωρήσουν περαιτέρω την άδεια χρήσης του παρόντος άρθρου σε τρίτα συνεργαζόμενα με τις Διοργανώτριες  πρόσωπα, αποκλειστικά για τους σκοπούς προώθησης, προβολής, δημοσιότητας του Hackathon, όπως ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, παρόχους οπτικοακουστικού περιεχομένου, διαφημιστικές εταιρίες κ.ο.κ .

Οι Συμμετέχοντες, με την υποβολή της συμμετοχής τους και της αίτησής τους και επομένως και την αποδοχή των ΄Ορων του Hackathon, αποδέχονται και συναινούν στην χρήση της επωνυμίας ή του λογοτύπου, σήματος, διακριτικού γνωρίσματος και λοιπών διακριτικών στοιχείων της επιχείρησής τους για τους σκοπούς διεξαγωγής, προώθησης, προβολής, δημοσιότητας του Hackathon, όπως η χρήση αυτή εξειδικεύεται ανωτέρω.

Οι Συμμετέχοντες εγγυώνται ότι κάθε εφαρμογή και υλοποίηση της καινοτόμου ιδέας τους, ως και κάθε άλλο υλικό ή περιεχόμενο, που θα υποβάλουν στις Διοργανώτριες  στο πλαίσιο του Hackathon, δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή δικαιώματα επί της προσωπικότητας, του ιδίου ονόματος ή της εικόνας του προσώπου, προσωπικά δεδομένα ή την ιδιωτικότητα τρίτων, ή/και το επιχειρηματικό απόρρητο τρίτων, τις διατάξεις περί ανταγωνισμού ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη με βάση την οποία οποιοσδήποτε τρίτος νομιμοποιείται να εγείρει αξιώσεις για τη σύννομη χρήση, εκμετάλλευση, προβολή ή εν γένει τη νομιμότητα της εφαρμογής και υλοποίησης της καινοτόμου ιδέας των Συμμετεχόντων, που θα υποβληθεί στις Διοργανώτριες κατά την διάρκεια του Hackathon.

Οι Διοργανώτριες διατηρούν κατά πάντα χρόνο το δικαίωμα να αποκλείσουν από το Hackathon οποιονδήποτε Συμμετέχοντα , σε περίπτωση που θιγόμενοι τρίτοι εγείρουν ή απειλούν να εγείρουν αξιώσεις, κατά των Διοργανωτριών ή του Συμμετέχοντα, που απορρέουν από την παράβαση των ως άνω εγγυήσεων ή/και των παρόντων Όρων του Hackathon. Στην περίπτωση που αντίστοιχες αξιώσεις τρίτων εγερθούν μετά την λήξη του Hackathon που απορρέουν από την παραβίαση των ως άνω εγγυήσεων ή/και των παρόντων Όρων του Hackathon από Συμμετέχοντα, ο τελευταίος υποχρεούται να συνδράμει με κάθε τρόπο τις  Διοργανώτριες και υπόσχεται και αναλαμβάνει, ως δικονομικός εγγυητής, να παρέμβει, με δικά του έξοδα, στην ανοιγείσα δίκη, υπέρ των Διοργανωτριών  για την επιτυχή απόκρουση των αντίστοιχων ισχυρισμών και αξιώσεων και την προστασία αυτών.

 1. Ανάκληση Hackathon – Τροποποίηση Όρων. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή/και να ανακαλέσουν ή να ματαιώσουν το Hackathon ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη Διάρκεια του Hackathon, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους για οποιονδήποτε λόγο, κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης, πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται άμεσα στο κοινό μέσω των ιστοσελίδων των Διοργανωτριών. Οι Διοργανώτριες μπορούν επίσης να διακόψουν το Hackathon χωρίς προειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Hackathon, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά των Διοργανωτριών ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Hackathon ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
 2. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες Όροι του Hackathon διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Hackathon, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, εφόσον δεν καταστεί δυνατό να επιλυθεί εξωδικαστικά με φιλικό διακανονισμό σε πνεύμα καλής πίστης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης διατύπωσης της διαφωνίας, θα υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Η συμμετοχή στο Hackathon συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι των Διοργανωτριών.